top of page
 • Writer's pictureDaniel Selin

Polven nivelrikko

Päivitetty: 14. marrask. 2023

Polvinivelrikko, polven artroosi, polvikuluma, nivelsairaus, nivelkuluma, polven kuluma, polven kipu, polvikipu, aamujäykkyys, jäykkyys, ikääntyminen, Helsinki, OMT fysioterapia

Polven tutkiminen, fysioterapia

Nivelrikko eli kuluma tai artroosi, on maailman yleisin nivelsairaus, jonka esiintyvyys yleistyy ikääntyessä. Nivelrikon perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta nivelrikossa nivelruston sidekudoksessa ja väliaineessa tapahtuu solu- ja molekyylitasolla enemmän hajottavia kuin rakentavia tapahtumia. Tämä aiheuttaa muutoksia koko nivelessä ja sitä ympäröivissä kudoksissa mitkä ajan kanssa saavat aikaiseksi laaja-alaisen muutoksen ihmisen liikkumisessa ja toiminnallisissa tehtävissä. Nivelrikkoa esiintyy eniten polvissa, lonkissa, sormi- ja varvasnivelissä sekä selkänikamien välisissä fasettinivelissä.


Nivelrikko voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään; primaarinen ja sekundaarinen nivelrikko.

Primaarinen nivelrikko on nivelten rappeutumista ilman näkyvää perussyytä.

Sekundaarinen nivelrikko - on seurausta joko nivelessä vaikuttavasta epänormaalista voimakeskittymästä, kuten traumaperäisistä syistä, tai epänormaalista nivelrustosta, kuten esimerkiksi nivelreumasta.


Tässä tekstissä tarkastellaan polven nivelrikkoa tarkemmin ja paneudutaan tämän taustatekijöihin sekä hoitoperiaatteisiin.

 

Yleistä nivelruston fysiologiasta

Nivelrusto sijaitsee toisiinsa niveltyvien luiden päissä ja sen tehtävänä on vaimentaa luihin kohdistuvaa rasitusta sekä edesauttaa luiden välistä liukumista. Nivelrusto koostuu kollageenista ja vettä itseensä sitovista proteoglykaaneista. Siinä ei ole verisuonitusta tai hermopäätteitä, joten nivelruston aineenvaihdunta ja ravinnonsaanti on pitkälti riippuvainen niveleen kohdistuvasta paineenvaihtelusta. Rustoon kohdistuva kuormitus puristaa ruston sisältämän nesteen ulos rustokudoksesta nivelväliin, joka kuormituksen lakattua palaa rustokudokseen proteoglykaanien negatiivisen varauksen synnyttämän osmoottisen paineen vaikutuksesta. Näin ravinnerikasta nestettä pääsee rustokudokseen ja vähäravinteista nestettä rustosta nivelväliin. Nivelen kuormitus onkin nivelruston aineenvaihdunnan ja rakenteen kannalta tärkeimpiä fysiologisesti vaikuttavia tekijöitä. Kohtuullisella nivelkuormituksella voidaan siis ylläpitää ja parantaa nivelruston ominaisuuksia.

 

Oirekuva

Polvinivelrikon oireet alkavat usein aamuisin koetulla polven jäykkyydellä ja kivulla, jonka jälkeen kipua alkaa esiintyä ja pahentua liikunnan yhteydessä. Polven ollessa kipeä, voi tämä myös turvota ja ajan kanssa itse nivel kasvaa suuremmaksi.


Polvi on kipeä pitkän paikallaolon jälkeen ja liikkeellelähtö hankaloituu. Nivelestä kuuluu usein narskuntaa tai pauketta polvea koukistaessa ja ojentaessa. Niveläänet itsessään ovat täysin vaarattomia ja johtuvat nivelruston heikentyneestä liukumaominaisuuksista. Niveläänten voimakkuudella ja kivulla ei näyttäisi olevan korrelaatiota, vaikka nämä monesti huolestuttavat nivelrikosta kärsivää.


Polvinivelrikolle tyypillisiä oireita ovat:

· Kipu liikkeessä ja liikkeelle lähtiessä

· Polvinivelen jäykkyys, erityisesti aamujäykkyys.

· Liikelaajuuden menetys

· Niveläänet

· Kipu pitkäaikaisen istumisen tai makaamisen jälkeen

· Nivelen laajentuminen

· Yöunia häiritsevä polvikipu

· Tympeä jatkuva särky

· Vaikeus kannatella kehonpainoa oirepuolen jalalla

 

Epidemiologia

Nivelrikko itsessään on maailmanlaajuisesti kaikista yleisin nivelsairaus ja polvinivelrikko on nivelrikoista tyypillisin. Tautiin sairastuvat pääasiassa yli 45-vuotiaat miehet ja naiset, naiset hieman miehiä useammin. Nivelrikko voi aiheuttaa suurentunutta kipuherkkyyttä ja toimintakyvyn heikkenemistä, mutta kaikki nivelrikkolöydökset eivät missään nimessä ole kivuliaita.

Röntgen tutkimuksista voidaan todeta nivelrikon olevan useimmiten kivuton, ikääntymiseen liittyvä sairaus. Eräässä tutkimuksessa vain noin 15 prosentilla potilaista, joilla oli polven nivelrikkoon liittyviä röntgenlöydöksiä, oli polven kipua tai toimintakyvyn muutoksia.


Polven nivelrikko luokitellaan primaariseksi tai sekundaariseksi sen syyn mukaan:

Primaarinen polven nivelrikko on seurausta nivelruston rappeutumisesta ilman tunnettua syytä. Tämän ajatellaan tyypillisesti olevan iästä sekä kulumisesta johtuvaa rappeutumista, jossa nivelrustossa tapahtuu enemmän hajottavia kuin rakentavia tapahtumia.


Sekundaarinen polven nivelrikko on seurausta nivelruston rappeutumisesta tunnetusta syystä. Polven sekundaarisen nivelrikon mahdolliset syyt:

· Lihavuus

· Nivelen liikerajoitus tai epävakaus esimerkiksi vamman seurauksena

· Nivelen virheasento, joko synnynnäisenä tai trauman jälkeen

· Nivelen aiempi vamma, esimerkiksi murtuma nivelpinnalla

· Synnynnäiset viat

· Immobilisaatio ja liikkuvuuden menetys

· Sukuhistoria ja geeniperimä

· Aineenvaihdunnalliset syyt

· Poikkeava anatomia


Nivelrusto pysyy normaalisti tasapainossa kemiallisten reaktioiden välillä, mutta kun nivelrikko alkaa kehittyä, niin reaktiot häiriintyvät ja johtavat muutoksiin ruston kollageenissa. Tämä johtaa kollageenin järjestäytymättömään rakenteeseen ja nivelruston kimmoisuuden heikkenemiseen, joka johtaa ruston halkeiluun ja lopulta eroosioon. Vaurioituneen ruston toipuminen häiriintyy ja rusto jatkaa kulumistaan. Kun rusto on kulunut pois, niin luiset pinnat alkavat vaurioitua ja näihin kehittyy reunakerrostumia, jotka laajentavat ja jäykistävät niveltä entisestään. Samoihin aikoihin nähdään usein myös nivelsiteiden löystymistä sekä lihasten surkastumista.

 

Hoito

Polvinivelrikon ensisijainen hoitomuoto on konservatiivinen hoito. Hoitomuotoina yhdistellään lääkkeellisiä ja ei lääkkeellisiä kivunhoitomenetelmiä sekä fysioterapeutin laatimaa nousujohteista harjoitusohjelmaa, jolla pyritään parantamaan polven biomekaanisia ominaisuuksia.

Hoidon tavoitteena on kivun lieventäminen sekä toiminta- ja työkyvyn parantaminen.

Polvinivelrikossa niveltä ympäröivien lihasten vahvistaminen sekä liikkuvuuden parantaminen ovat ensisijaisen tärkeitä. Tämä saavutetaan tarkan, nousujohteisen ja yksilöidyn harjoitusohjelman avulla, johon on usein, liitetty myös liikkuvuuksia parantavia ja ylläpitäviä harjoitteita ja manuaalista käsittelyä. Liian raskas tai kuormittava liikunta voi alkuvaiheessa vain pahentaa oireita, joten harjoittelu on aloitettava riittävän maltillisesti.


Nivelrikon lääkehoidossa tavoitellaan oireiden lieventymistä, koska nivelrikkoa parantavaa lääkitystä ei ole olemassa. Tämä on kuitenkin tärkeä osa kokonaiskuntoutusta, jotta harjoittelu sujuisi ilman suurempia komplikaatioita. Kipu- ja tulehduskipulääkkeet ovat lääkehoidollisesti ensisijaiset vaihtoehdot, mutta jos näillä ei saavuteta toivottua tulosta, voidaan myös kokeilla opiaatteja tai nivelen sisäisiä glukokortikoidi- tai hyaluronaatti-injektioita. Tällöin nivelrikkoon ja kivunhoitoon erikoistunutta lääkäriä on hyvä konsultoida.


Tekonivelleikkaus tulee kyseeseen silloin kun konservatiivisella hoidolla (esim. fysioterapialla) ei saavuteta haluttua tulosta ja potilaalla on vaikea kipu ja toiminnanvajaus. Tekonivelleikkauksien tulokset ovat usein erinomaisia ja monien kivut jäävätkin niin sanotusti leikkauspöydälle. Parhaan pitkäaikaisvaikutuksen saavuttaa yhdistämällä leikkaus tämän jälkeiseen fysioterapiajaksoon, jossa varmistetaan, että niveltä ympäröivät lihakset toimivat halutulla tavalla ja että liikkuvuuden ja toiminnan kannalta kaikki on kunnossa.

 

Fysioterapia

Polvinivelrikon ensisijainen konservatiivinen hoito on fysioterapiaan kuuluva harjoitushoito, jonka tavoitteena on vähentää nivelen kipua, lisätä nivelen liikkuvuutta, stabiliteettia sekä voimaa niveltä ympäröivissä lihaksissa. Fysioterapia koostuu usein seuraavien toimien eri yhdistelmistä:


· Potilaan koulutus ja neuvonta

· Harjoitusterapia

· Toiminnan muokkaaminen niveltä vähemmän kuormittavaksi

· Painonpudotukseen liittyvä neuvonta

· Polven tukeminen

· Kivunhoitomenetelmät

· Liikelaajuuksia ylläpitävä manuaalinen käsittely

· Edistää aktiivista, terveellistä elämäntapaa

· Vahvistaa alempaa kineettistä ketjua.

· Parantaa proprioseptiikkaa, ketteryyttä ja tasapainoa.

· Edistää fyysistä toimintakykyä


Ohjattujen harjoitusten ja kotiharjoitteluohjelman yhdistelmän on osoitettu tuottavan hyviä tuloksia. Painonpudotus on arvokasta polvinivelrikon kaikissa vaiheissa. Se on aiheellista potilaille, joilla on oireinen polvinivelrikko ja joiden painoindeksi on yli 25. Painonpudotuksen peruspilarit koostuvat energiasaannin ja kulutuksen tasapainosta sekä aerobisen liikunnan tai niin kutsutun arkiliikunnan lisääminen. Myös voimaharjoittelulla voidaan lisätä energiankäyttöä, jonka seurauksena paino saadaan hallintaan, kunhan tätä suurentunutta energiankäyttöä ei kompensoida lisäämällä energian saantia.


Alla vielä lueteltuna muutama fysioterapian hoitokeino ja näiden päätavoitteet polven nivelrikon hoidossa.


Nousujohteisella harjoittelulla sekä kuormituksen modifioinnilla pyritään:

 1. Hallita kokonaiskuormitusta

 2. Vähentää ärtyneiden kudosten kuormitusta

 3. Vahvistaa lihas- ja jännerakenteiden kuormituskestävyyttä

 4. Parantaa polven tukevuutta vahvistamalla ympäröiviä lihaksia

 5. Lievittää kipua

 6. Parantamaan toimintakykyä


Manuaalisella terapialla pyritään:

 1. Lievittää kipua sekä aktivoida laskevia kipuratoja

 2. Vähentää lihasten jännittyneisyyttä

 3. Parantaa lihasten ja nivelten suorituskykyä

 4. Vähentää kortisolin eritystä kudoksissa

 5. Lisätä tai parantaa verenkiertoa käsiteltävissä kudoksissa

 6. Parantaa liikkuvuuksia

 7. Vähentää kivun häiritsevyyttä

Lue lisää manuaalisen terapian vaikuttavuudesta sekä käytetyistä hoitomenetelmistä täältä.


Ohjauksella ja neuvonnalla pyritään:

Antamaaan riittävästi informaatiota vaivan luonteesta, tämän taustatekijöistä sekä kuntoutuksesta, jonka myötä helpotetaan potilaan huolta sekä parannetaan tämän minäpystyvyyttä. Lisäksi tieto vaivan paranemisprosessista ja hoitoennusteesta lisää usein motivaatiota omatoimiseen kuntoutukseen. Samalla voidaan käsitellä tekijöitä, jotka vaikuttavat joko positiivisesti tai negatiivisesti hoito-ennusteeseen ja aikatauluun. Tämä vähentää potilaan epätietoisuutta ja mahdollista huolta, jolloin kivun kanssa elämisestä tulee usein myös helpompaa.


Yksilöllisen kuntoutusohjelman sekä neuvojen saamiseksi suosittelen polvinivelrikosta kärsivää olemaan yhteydessä alaraajoihin erikoistuneeseen fysioterapeuttiin.

 

Itsehoito

 1. Ylläpidä terveellistä painoa: Polven nivelrikko aiheuttaa ylimääräistä rasitusta polville, joten terveellinen paino auttaa vähentämään tätä rasitusta.

 2. Liiku säännöllisesti: Liikunta voi auttaa vähentämään polven nivelrikon oireita ja parantamaan nivelten liikkuvuutta. Suositeltuja liikuntamuotoja ovat esimerkiksi kävely, pyöräily, uinti ja vesivoimistelu. Vahvistavat harjoitteet vähentävät niveliin kohdistuvaa kuormitusta ja tukevoittavat niveliä. Nämä tulisi kuitenkin aloittaa varovaisesti lisäten kuormitusta ajan kanssa. Liian kuormittava harjoittelu kipeyttää herkästi jo valmiiksi aristavaa polvea.

 3. Vältä pitkäaikaista seisomista tai istumista: Pitkäaikainen seisominen tai istuminen voi aiheuttaa lisärasitusta polville ja heikentää nivelruston liukuma-ominaisuuksia.

 4. Käytä asianmukaisia kenkiä: Kenkien tulisi olla mukavat ja tarjota tarvittavaa tukea jalkapohjille ja nivelille.

 5. Käytä kylmää: Kylmähoito voi auttaa lievittämään polven nivelrikon aiheuttamaa kipua ja tulehdusta. Voit käyttää esimerkiksi jäätä, kylmäpakkausta tai kylmägeeliä.

 6. Kokeile lämpöä: Lämpöhoito voi auttaa rentouttamaan lihaksia ja lievittämään polven nivelrikon aiheuttamaa kipua. Voit käyttää esimerkiksi lämpöpakkausta tai lämpögeeliä.

 7. Vältä kovien alustojen päällä kävelyä: Kovat alustat lisäävät polven kuormitusta ja nivelrikon oireita, joten on parempi välttää tällaista kävelyä ja suosia pehmeämpiä alustoja kävelylenkeillä.

 8. Tee lihaskuntoharjoituksia: Lihaskuntoharjoitukset voivat auttaa vahvistamaan lihaksia ja parantamaan polven nivelrikon oireita. Fysioterapeutti voi auttaa sinua löytämään sopivia harjoituksia.

 9. Huolehdi riittävästä levosta: Riittävä uni ja lepo auttavat kehoa palautumaan ja voivat auttaa lievittämään polven nivelrikon oireita.

On tärkeää muistaa, että polven nivelrikko on monimutoinen sairaus, joka vaatii usein lääketieteellistä hoitoa ja jatkuvaa seurantaa. Siksi on aina parasta keskustella hoitovaihtoehdoista lääkärin tai fysioterapeutin kanssa ennen harjoittelun aloittamista.


Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Iskiaskipu

Comments


bottom of page